پویا! (تقویم شمسی)
تقویم شمسی:
$value) { list($attribute, $attribute_value) = explode('=', $value); $return_val[$attribute] = $attribute_value; } $showyear=intval($return_val['y']); $showmonth=intval($return_val['m']); */ $showyear=$_REQUEST['y']; $showmonth=$_REQUEST['m']; if (($showyear!='') && ($showmonth!='')){ $j[0]=$showyear; $j[1]=$showmonth; $j[2]=1; } $pm=$j[1]-1; $py=$j[0]; if ($pm==0) { $py=$py-1; $pm=12; } $nm=$j[1]+1; $ny=$j[0]; if ($nm==13) { $ny=$ny+1; $nm=1; } $ht=time()+$difftz; $hj=gregorian_to_jalali(date("Y",$ht),date("m",$ht),date("d",$ht)); if ($j[1]==12) { $lastday=31; for ($i=30;$i<=32;$i++) { $g1=jalali_to_gregorian($j[0],$j[1],$i); $j2=gregorian_to_jalali($g1[0],$g1[1],$g1[2]); if ($j[1]!=$j2[1]) { $lastday=$i-1; break; } } } else { $lastday=$j_days_in_month[$j[1]-1]; } $firstday_g=jalali_to_gregorian($j[0],$j[1],1); $firstday_w=(date("w",mktime(0,0,0,$firstday_g[1],$firstday_g[2],$firstday_g[0]))+1)%7; ?>
««   »»
/
  class="pkcaltdtoday" class="pkcaltd" >

این تقویم، تقویم هجری شمسی، تقویم رسمی کشور ایران است. با فشردن کلیدهای اطراف نام ماه می توانید به ماه‌های قبل و بعد بروید.
This is a Persian calendar / Iranian calendar, Iran's official calendar. It is based on PHP functions written by Roozbeh Pournader.
پويا كريميان / به روز شده در شنبه ۰۹ آذر ۱۳۹۲  ۱۲:۰۲